Din resa startar med en tanke, en önskan, en vision

Goda ledare skapar en vision


Kung Salomo, en ledare av vishet, säger, Utan vision förgås folket.” *

Goda ledare skapar en gemensam vision för sin organisations utveckling. I visionen samordnas och riktas mänsklig energi och skapar kraft mot de gemensamma projekten. När alla drar åt samma håll samtidigt, uträttas storverk. För att ha något gemensamt behöver vi låta varandra ta del av det. Goda ledare får med sig sina medarbetare genom att kommunicera, skapa förståelse och delaktighet. Tillsammans bygger organisationen upp en inspirerande helhetsbild av möjligheter värda att arbeta mot och känna stolthet för. En sådan vision innefattar och inspirerar alla runt omkring oss; leverantörer, kunder och allmänhet.

Viktiga frågor blir: Vilken värld vill vi vara med att skapa? Vilka vill vi vara på vår marknad? Vad vill vi vara kända för i våra sammanhang? Frågor som dessa ger den djupare koppling till meningsfullhet och verklighetsanknytning som vi alla behöver. Vår egen personliga vision och livsfilosofi som ledare får i dessa sammanhang stort genomslag.

Den vise tänker på framtiden.

En personlig vision sträcker sig över vår livstid och innefattar alla livets viktiga områden; familj, hälsa, arbete och fritid. Vi har alla en kreativ förmåga att föreställa oss framtiden. Att se möjligheterna och potentialen i oss själva och andra, i företaget eller i organisationen. Vi ser hur alla i vår familj är vid god hälsa och fulla av energi, hur vårt företag skapar ett större värde för kunderna och samhället, hur vår fritid är fylld med avkoppling och uppbyggande aktiviteter. Det är i våra drömmar och visioner vi låter det växa fram, som vi senare i vår utvecklingsprocess förverkligar.

Allting skapas två gånger. Först sker den mentala skapelsen i vår inre föreställningsvärd. Sen kommer den materiella skapelsen som tar form i vår yttre verklighet. Den mentala skapelsen sker i form av drömmar, förhoppningar, mål och planer. Precis som en byggritning innan huset byggs. Den materiella skapelsen, är när vi är engagerade i själva byggandet av huset.

..och fortsätter med motivation.

Se rakt fram! Fäst blicken på det som ligger framför.

Formandet av visioner ger drivkraften mot framtiden. Vi söker något betydelsefullt att sträva efter och inspireras av. En inspirerande och integrerad vision, baserad på vägledande värderingar, får oss att känna att vårt liv har ett syfte och en mening. Den påverkar våra tankar, vårt agerande och hur vi prioriterar vår tid. Visionen blir den drivande kraften bakom allt vi gör.

Den som måste vänta länge blir nedstämd, men när drömmen slutligen går i uppfyllelse blir det liv och glädje.

Det är viktigt är att stämma av de planer man gjort med jämna mellanrum. En god ledare hjälper sin grupp att få perspektiv på det som händer och ett successivt större helhetsgrepp. Vad är det som är bra och vad är det som behöver utvecklas för att vi skall komma vidare? 

Det mesta som är eftersträvansvärt tar tid att uppnå. Med en tydlig vision och en beslutsamhet som växer sig starkare, koncentreras vår mänskliga energi att framhärda.

Med alltför få rådgivare går planerna i stöpet. Många rådgivare ger däremot framgång.

En trovärdig och omfattande förankring av visionen leder processen framåt. Vi får med oss våra medarbetare genom att lyfta fram och bygga på gemensamma värderingar, behov, intressen, förhoppningar och drömmar. Genom att lyfta fram det gemensamma blir vi trygga och kan se varandras individuella styrkor som resurser för gruppens totala utveckling.

Att skapa en kultur som styrs av visioner och värden tar tid. Det kräver både hjärna och hjärta samt ett bra koncept. Enkelhet, delaktighet, kommunikation och repetition är nyckelord.

Det är dåraktigt att drömma i stället för att handla, och en mängd tomma ord kan förorsaka fördärv.

Det är varje ledares ansvar att visa på hur visionen kan förverkligas, att fokusera på gemensamma mål som är mät- och uppföljningsbara. Dessa mål kopplas i sin tur till individuella mål och handlingsplaner. Med en inspirerande vision, stödd av vägledande värderingar som omsätts i handling, skapar vi den framtid vi vill ha.